APEL W SPRAWIE EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ OGRZEWCZYCH

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach co roku odnotowuje akcje ratowniczo-gaśnicze związane z wadami bądź też nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych i gazowych oraz urządzeń ogrzewczych. W roku 2016 odnotowano aż 61 takich zdarzeń. W związku z powyższym apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z eksploatacją tych instalacji i urządzeń.

Instalacje i urządzenia grzewcze powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

Instalacja i urządzenia elektryczne

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, obejmującej badanie instalacji elektrycznej w zakresie oporności izolacji przewodów, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń i stanu sprawności połączeń. Na tę okoliczność osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie (elektryk) powinna sporządzić protokoły wyników przeprowadzonych badań.

Przyczyną pożaru może być między innymi:

 • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C,
 • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 • prowizoryczne podłączanie urządzeń elektrycznych,
 •  „naprawianie” drutem bezpieczników lub stosowanie bezpieczników niewłaściwych, co powoduje nadmierne grzanie się przewodów,
 • stosowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych,
 • linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
 • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
 • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta.

Instalacja i urządzenia gazowe

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

 • użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),
 • gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi,
 • wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu),
 • odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń),
 • włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru,
 • właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu,
 • użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu,
 • do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda, butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie, butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 59

Odwiedzin od 05.02.2019 68537

Kubik-Rubik Joomla! Extensions